top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN JVDPHOTOGRAPHY

Artikel 1. Definities

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes

Artikel 4. Aanvaarding

Artikel 5. Annulering van de Opdracht

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht

Artikel 7. Locaties

Artikel 8. Prijzen

Artikel 9. Parkeer- en reiskosten

Artikel 10. Betalingen en betalingstermijn

Artikel 11. Gevolgen niet-tijdig betalen

Artikel 12. Opschortingsrecht

Artikel 13. Levering

Artikel 14. Intellectueel eigendom en licentie

Artikel 15. Rechten van derden

Artikel 16. Inbreuk op intellectueel eigendom

Artikel 17. Andere professionals 

Artikel 18. Garantie

Artikel 19. Informatieverstrekking door de Klant

Artikel 20. Klachten

Artikel 21. Ingebrekestelling

Artikel 22. Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

Artikel 23. Aansprakelijkheid JVDPhotography

Artikel 24. Vervaltermijn schadevergoeding

Artikel 25. Recht op ontbinding

Artikel 26. Overmacht

Artikel 27. Wijziging van de Overeenkomst

Artikel 28. Wijziging algemene voorwaarden

Artikel 29. Overgang van rechten

Artikel 30. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

Artikel 31. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 

 

Artikel 1. Definities

1.1. JVDPhotography: JVDPhotography, gevestigd te Zaandam onder KvK nr. 71582088,

www.jvdphotography.com

1.2 Klant: degene met wie JVDPhotography een Overeenkomst is aangegaan, tevens de aanvaardende partij van deze algemene voorwaarden.

1.3 Partijen: JVDPhotography en Klant samen.

1.4 Offerte: alle aanbiedingen van JVDPhotography aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een Overeenkomst aan te gaan.

1.5 Overeenkomst: de Overeenkomst van Opdracht tussen JVDPhotography en de Klant.

1.6 Opdracht: de dienst of het product dat door JVDPhotography geleverd zal worden.

1.7 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Klant.

1.8 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw)

1.9 Fotografische werken (ook: Werken): fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de auteurswet, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, Offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, Overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens JVDPhotography.

2.2 Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Partijen sluiten de toepasselijkheid van (aanvullende en/of afwijkende) algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en Offertes

3.1 Aanbiedingen en Offertes van JVDPhotography zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Een aanbod of Offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de Offerte staat vermeld.

3.3 Als de Klant een aanbod of Offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de Offerte.

 

Artikel 4. Aanvaarding

4.1 De Klant dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien de Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat JVDPhotography werk verricht in het kader van de Overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd.

4.2 Bij aanvaarding van een Offerte of aanbod, behoudt JVDPhotography zich het recht voor de Offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

4.3 JVDPhotography houdt zich het recht voor een Opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor JVDPhotography onaanvaardbaar maken.

4.4 Na aanvaarding kan de Overeenkomst slechts met wederzijdse instemming worden gewijzigd. JVDPhotography is in dat geval gerechtigd de voor de Overeenkomst verschuldigde prijs aan te passen.

 

Artikel 5. Annulering van de Opdracht

5.1 Bij annulering van een Opdracht door de Klant tot 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip worden geen kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 24 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal 75% van het bedrag voor de Opdracht door JVDPhotography rekening worden gebracht.

5.2 Indien Partijen geen vergoeding zijn overeengekomen is er bij annulering binnen 24 uur vóór Opdracht een vergoeding van €250,- exclusief BTW verschuldigd.

 

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht

6.1 JVDPhotography zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren in de stijl waarin JVDPhotography gebruikelijk werkt.

6.2 JVDPhotography spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot en/of reportage.

6.3 De uitvoering van de Opdracht geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de Klant.

6.4 De Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de Opdracht mogelijk te maken.

6.5 Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat JVDPhotography tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de Overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de Klant.

6.6 De Klant verplicht zich de omstandigheden voor JVDPhotography zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder, doch niet uitsluitend, het instrueren van andere aanwezigen.

6.7 Groepsfoto's en andere specifiek door de Klant verzochte foto's, kunnen slechts door JVDPhotography worden vervaardigd, wanneer de omstandigheden dit toelaten, er voldoende tijd voor beschikbaar is en de Klant voldoende maatregelen treft om het vervaardigen van deze

beelden mogelijk te maken, waaronder maar niet uitsluitend het aanwijzen van belangrijke personen.

6.8 JVDPhotography garandeert nadrukkelijk niet dat alle door de Klant gewenste foto's daadwerkelijk geleverd worden.

6.9 JVDPhotography levert de beelden af in de door diens gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede.

6.10 Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met JVDPhotography en kan mogelijk extra kosten met zich meebrengen

 

Artikel 7. Locaties

7.1 Voor alle fotografie op locatie geldt dat de Klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. JVDPhotography denkt uiteraard graag mee en kan de Klant daar in adviseren.

7.2 De Klant is zelf verantwoordelijk om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien de Klant in dat geval buiten geen foto's wenst te laten maken.

 

Artikel 8. Prijzen

8.1 Alle prijzen die JVDPhotography hanteert zijn in euro's, inclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en zijn exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reiskosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

8.2 Alle prijzen die JVDPhotography hanteert voor diens producten of diensten kan JVDPhotography te allen tijde wijzigen.

8.3 De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door JVDPhotography vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

8.4 JVDPhotography behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzen aan te passen als de omstandigheden van de Opdracht dit afdwingen

8.5 Indien Partijen voor een dienstverlening door JVDPhotography een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs die kan wijzigen, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8.6 De consument heeft het recht om de Overeenkomst met JVDPhotography op te zeggen indien deze niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 9. Parkeer- en reiskosten

9.1 De Klant draagt zorg voor het regelen van en parkeervergunning indien deze wordt vereist. Als er sprake is van betaald parkeren, dan zal de Klant zorgdragen voor de parkeerkosten.

9.2 Indien in Opdrachtbevestiging geen reiskosten overeen zijn gekomen geldt er een reiskostenvergoeding van €0,30 per kilometer.

9.3 De reisafstand wordt berekend met behulp van Google Maps vanaf vestigingsadres van JVDPhotography.

 

Artikel 10. Betalingen en betalingstermijn

10.1 De Klant moet declaraties binnen 30 dagen na factuurdatum van JVDPhotography betalen, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur en andere betaaltermijn vermeld staat.

10.2 Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat

JVDPhotography de Klant en aanmaning hoeft te sturen.

10.3 JVDPhotography behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten.

 

Artikel 11. Gevolgen niet-tijdig betalen

11.1 Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is JVDPhotography gerechtigd de wettelijke rente van 4% per maand voor niet-handelstransacties en de wettelijke rente van 10,5% per maand voor handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de

Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

11.2 Wanneer de Klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan JVDPhotography.

11.3 De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

11.4 Wanneer de Klant niet tijdig betaalt, mag JVDPhotography de verplichtingen opschorten totdat de Klant aan diens betalingsverplichting heeft voldaan.

11.5 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van JVDPhotography op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

11.6 Weigert de Klant diens medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst door JVDPhotography, dan is deze nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan JVDPhotography te betalen.

 

Artikel 12. Opschortingsrecht

Tenzij de Klant een consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze Overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

 

Artikel 13. Levering

13.1 Digitale bestanden met Fotografische werken worden geleverd in overleg en op en door beide Partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Klant. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door

JVDPhotography vastgesteld.

13.2 Levering geschiedt, tenzij expliciet anders overeengekomen, digitaal via WeTransfer.

13.3 Digitale bestanden worden alleen in .jpeg geleverd, Overeenkomstig de Opdracht in lage of hoge resolutie.

13.4 Het is niet toegestaan om digitale beelden online te plaatsen of af te laten drukken anders dan is aangeleverd, bijvoorbeeld bewerkt en bijgesneden. Als digitale bestanden ergens anders worden afgedrukt, is JVDPhotography niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de afdruk.

 

Artikel 14. Intellectueel eigendom en licentie

14.1 JVDPhotography behoudt alle intellectuele eigendomsrechten over de werken tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

14.2 De Klant verkrijgt van JVDPhotography een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen, maar niet te bewerken, voor eigen Gebruik en openbaar te maken binnen huiselijke kring.

14.3 De Werken mogen slechts onder duidelijk waarneembare naamsvermelding van JVDPhotography openbaar gemaakt worden.

14.4 De Klant is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch diens eigen licentie over te dragen.

14.5 De Klant is nadrukkelijk niet gerechtigd de foto's voor commerciële doeleinden te gebruiken, althans voor andere doeleinden buiten de huiselijke kring, te gebruiken of te verhandelen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVDPhotography

14.6 Digitale of analoge bewerken of wijzigen van geleverde Werken is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JVDPhotography.

14.7 JVDPhotography houdt zich het recht voor de Werken te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website, portfolio en social media. Wil de Klant en specifieke foto niet online terug zien, kan dit in overleg met JVDPhotography.

 

Artikel 15. Rechten van derden

De Klant die een Werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Klant vrijwaart JVDPhotography van alle aanspraken hierop en verder.

 

Artikel 16. Inbreuk op intellectueel eigendom

16.1 Elk Gebruik van een Werk van JVDPhotography dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het intellectueel eigendom van JVDPhotography.

16.2 Bij inbreuk komt JVDPhotography een vergoeding toe ter hoogte van tenminste viermaal het gerekende uurtarief voor de betreffende Opdracht.

16.3 Daarnaast verbeurt de Klant en bedrag ad 5% van de in lid 2 genoemde vergoeding voor elke dag dat die overtreding voortduurt.

16.4 Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

16.5 Het verbeuren van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde vergoeding doet geen afbreuk aan de overige rechten van JVDPhotography waaronder het recht om naast de boete en schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 17. Andere professionals

17.1 In het geval er andere professionele fotografen of videografen ingehuurd worden voor eenzelfde Opdracht als JVDPhotography dient dit voorafgaand aan de Opdracht schriftelijk medegedeeld te worden.

17.2 Overige aanwezige personen is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij JVDPhotography te hinderen.

17.3 Het is JVDPhotography toegestaan een derde mee te nemen in de hoedanigheid van hulppersoon indien zij dit nodig acht. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend en dit brengt geen extra kosten met zich mee voor de Klant.

 

Artikel 18. Garantie

JVDPhotography zal de te verrichten Opdracht naar beste inzicht en vermogen, en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 

Artikel 19. Informatieverstrekking door de Klant

19.1 De Klant stelt alle informatie die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan JVDPhotography.

19.2 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Overeenkomst niet anders voortvloeit.

19.3 Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door JVDPhotography redelijkerwijs verlangde informatie beschikbaar en loopt de uitvoering van de Overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

 

Artikel 20. Klachten

20.1 De Klant dient een door JVDPhotography geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

20.2 Beantwoordt en geleverd product of verleende dienst niet van hetgeen de Klant redelijkerwijs van de Overeenkomst mocht verwachten, dan dient de Klant JVDPhotography daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na levering van het product of de

dienst, op de hoogte te stellen. De Klant kan hiervoor een mail sturen naar info@jvdphotography.com

20.3 De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat JVDPhotography in staat is hierop adequaat te reageren.

 

Artikel 21. Ingebrekestelling

21.1 De Klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan JVDPhotography

21.2 Het is de verantwoordelijkheid van de Klant dat een ingebrekestelling JVDPhotography ook daadwerkelijk tijdig bereikt.

 

Artikel 22. Hoofdelijke aansprakelijkheid Klant

Als JVDPhotography een Overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die Overeenkomst van JVDPhotography verschuldigd zijn.

 

Artikel 23. Aansprakelijkheid JVDPhotography

23.1 JVDPhotography is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

23.2 Indien JVDPhotography aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van en Overeenkomst.

23.3 JVDPhotography is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 

Artikel 24. Vervaltermijn schadevergoeding

Elk recht van de Klant op schadevergoeding van JVDPhotography vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek

 

Artikel 25. Recht op ontbinding

25.1 De Klant heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden wanneer JVDPhotography toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

25.2 Is de nakoming van de verplichtingen door JVDPhotography niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat JVDPhotography in verzuim is.

25.3 JVDPhotography heeft het recht de Overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien de Klant diens verplichtingen uit de Overeenkomst niet

volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien JVDPhotography kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven

om te vrezen dat de Klant diens verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 26. Overmacht

26.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van JVDPhotography in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de Klant niet aan JVDPhotography kan worden toegerekend in een van de wil van JVDPhotography

onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van diens verplichtingen ten aanzien van de Klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van diens verplichtingen in redelijkheid niet van JVDPhotography kan worden verlangd.

26.2 Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook - doch niet uitsluitend - gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc..); onverwachte stroom- elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

26.3 Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor JVDPhotography één of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat JVDPhotography hier weer aan kan voldoen.

26.4 Vanaf het moment dat en overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide Partijen de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

26.5 JVDPhotography is in een overmachtsituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 27. Wijziging van de Overeenkomst

Indien na het afsluiten van de Overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst die Overeenkomstig aan.

 

Artikel 28. Wijziging algemene voorwaarden

28.1 JVDPhotography is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

28.2 Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

28.3 Grote inhoudelijke wijzigingen zal JVDPhotography zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.

28.4 Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de Overeenkomst op te zeggen indien aanpassing in overleg niet mogelijk is.

 

Artikel 29. Overgang van rechten

29.1 Rechten van de Klant uit een Overeenkomst tussen Partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van JVDPhotography.

29.2 Deze bepaling geldt als en beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 30. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

30.1 Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

30.2 Een bepaling die nietig is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat JVDPhotography bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 31. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

31.1 Op iedere Overeenkomst tussen Partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

31.2 De Nederlandse rechter in het arrondissement waar JVDPhotography is gevestigd is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen Partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 15 april 2023

bottom of page